Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
5 Chengyu
半斤八两 (bàn jīn bā liǎng)
半身不遂 (bàn shēn bù suí)
半途而废 (bàn tú ér fèi)
半吞半吐 (bàn tūn bàn tǔ)
半信半疑 (bàn xìn bàn yí)
 
Sitemap
'

Page served in 0.014s