Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
7 Chengyu
必不得已 (bì bù dé yǐ)
避而不谈 (bì ér bù tán)
闭关锁国 (bì guān suǒ guó)
闭关自守 (bì guān zì shǒu)
闭门羹 (bì mén gēng)
闭门思过 (bì mén sī guò)
避重就轻 (bì zhòng jiù qīng)
 
Sitemap
'

Page served in 0.014s