Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
9 Chengyu
乘风破浪 (chéng fēng pò làng)
成年累月 (chéng nián lěi yuè)
成千上万 (chéng qiān shàng wàn)
惩前毖后 (chéng qián bì hòu)
承前启后 (chéng qián qǐ hòu)
成群结队 (chéng qún jié duì)
乘人之危 (chéng rén zhī wēi)
诚心诚意 (chéng xīn chéng yì)
乘虚而入 (chéng xū ér rù)
 
Sitemap
'

Page served in 0.015s