Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
6 Chengyu
重蹈覆辙 (chóng dǎo fù zhé)
重见天日 (chóng jiàn tiān rì)
重起炉灶 (chóng qǐ lú zào)
重温旧梦 (chóng wēn jiù mèng)
崇洋媚外 (chóng yáng mèi wài)
重整旗鼓 (chóng zhěng qí gǔ)
 
Sitemap
'

Page served in 0.014s