Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
6 Chengyu
独出心裁 (dú chū xīn cái)
独当一面 (dú dāng yī miàn)
独断独行 (dú duàn dú xíng)
独木不成林 (dú mù bù chéng lín)
独树一帜 (dú shù yī zhì)
独一无二 (dú yī wú èr)
 
Sitemap
'

Page served in 0.017s