Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
8 Chengyu
各得其所 (gè dé qí suǒ)
各就各位 (gè jiù gè wèi)
各取所需 (gè qǔ suǒ xū)
各行其是 (gè xíng qí shì)
各有千秋 (gè yǒu qiān qiū)
各有所好 (gè yǒu suǒ hào)
各执一词 (gè zhí yī cí)
各自为政 (gè zì wéi zhèng)
 
Sitemap
'

Page served in 0.012s