Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
7 Chengyu
孤军作战 (gū jūn zuò zhàn)
孤苦伶仃 (gū kǔ líng dīng)
孤立无援 (gū lì wú yuán)
孤陋寡闻 (gū lòu guǎ wén)
沽名钓誉 (gū míng diào yù)
姑妄言之 (gū wàng yán zhī)
孤掌难鸣 (gū zhǎng nán míng)
 
Sitemap
'

Page served in 0.014s