Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
6 Chengyu
蛊惑人心 (gǔ huò rén xīn)
古今中外 (gǔ jīn zhōng wài)
古色古香 (gǔ sè gǔ xiāng)
骨瘦如柴 (gǔ shòu rú chái)
古往今来 (gǔ wǎng jīn lái)
古为今用 (gǔ wéi jīn yòng)
 
Sitemap
'

Page served in 0.014s