Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
7 Chengyu
故步自封 (gù bù zì fēng)
顾此失彼 (gù cǐ shī bǐ)
顾虑重重 (gù lǜ chóng chóng)
顾名思义 (gù míng sī yì)
故弄玄虚 (gù nòng xuán xū)
顾全大局 (gù quán dà jú)
故态复萌 (gù tài fù méng)
 
Sitemap
'

Page served in 0.018s