Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
4 Chengyu
横冲直撞 (héng chōng zhí zhuàng)
横七竖八 (héng qī shù bā)
横行霸道 (héng xíng bà dào)
横征暴敛 (héng zhēng bào liǎn)
 
Sitemap
'

Page served in 0.014s