Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
8 Chengyu
狐假虎威 (hú jiǎ hǔ wēi)
糊里糊涂 (hú lǐ hú tú)
囫囵吞枣 (hú lún tūn zǎo)
狐群狗党 (hú qún gǒu dǎng)
胡说八道 (hú shuō bā dào)
胡思乱想 (hú sī luàn xiǎng)
胡言乱语 (hú yán luàn yǔ)
胡作非为 (hú zuò fēi wéi)
 
Sitemap
'

Page served in 0.015s