Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
5 Chengyu
患得患失 (huàn dé huàn shī)
患难与共 (huàn nàn yǔ gòng)
涣然冰释 (huàn rán bīng shì)
焕然一新 (huàn rán yī xīn)
换汤不换药 (huàn tāng bù huàn yào)
 
Sitemap
'

Page served in 0.016s