Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
4 Chengyu
既成事实 (jì chéng shì shí)
寄人篱下 (jì rén lí xià)
既往不咎 (jì wǎng bù jiù)
继往开来 (jì wǎng kāi lái)
 
Sitemap
'

Page served in 0.011s