Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
4 Chengyu
尽人皆知 (jìn rén jiē zhī)
噤若寒蝉 (jìn ruò hán chán)
尽善尽美 (jìn shàn jìn měi)
近水楼台 (jìn shuǐ lóu tái)
 
Sitemap
'

Page served in 0.014s