Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
4 Chengyu
居安思危 (jū ān sī wēi)
居高临下 (jū gāo lín xià)
鞠躬尽瘁,死而后已 (jū gōng jìn cuì sǐ ér hòu yǐ)
居心叵测 (jū xīn pǒ cè)
 
Sitemap
'

Page served in 0.014s