Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
8 Chengyu
举目无亲 (jǔ mù wú qīn)
举棋不定 (jǔ qí bù dìng)
举世无双 (jǔ shì wú shuāng)
举世瞩目 (jǔ shì zhǔ mù)
举手之劳 (jǔ shǒu zhī láo)
举一反三 (jǔ yī fǎn sān)
举止大方 (jǔ zhǐ dà fāng)
举足轻重 (jǔ zú qīng zhòng)
 
Sitemap
'

Page served in 0.015s