Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
4 Chengyu
苦海无边,回头是岸 (kǔ hǎi wú biān huí tóu shì àn)
苦尽甘来 (kǔ jìn gān lái)
苦口婆心 (kǔ kǒu pó xīn)
苦心孤诣 (kǔ xīn gū yì)
 
Sitemap
'

Page served in 0.015s