Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
4 Chengyu
狼狈为奸 (láng bèi wéi jiān)
狼吞虎咽 (láng tūn hǔ yàn)
狼心狗肺 (láng xīn gǒu fèi)
狼子野心 (láng zǐ yě xīn)
 
Sitemap
'

Page served in 0.014s