Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
5 Chengyu
理屈词穷 (lǐ qū cí qióng)
礼尚往来 (lǐ shàng wǎng lái)
理所当然 (lǐ suǒ dāng rán)
里应外合 (lǐ yìng wài hé)
理直气壮 (lǐ zhí qì zhuàng)
 
Sitemap
'

Page served in 0.012s