Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
7 Chengyu
力不从心 (lì bù cóng xīn)
立竿见影 (lì gān jiàn yǐng)
励精图治 (lì jīng tú zhì)
利令智昏 (lì lìng zhì hūn)
力所能及 (lì suǒ néng jí)
力挽狂澜 (lì wǎn kuáng lán)
例行公事 (lì xíng gōng shì)
 
Sitemap
'

Page served in 0.015s