Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
7 Chengyu
门当户对 (mén dāng hù duì)
门户之见 (mén hù zhī jiàn)
门禁森严 (mén jìn sēn yán)
门可罗雀 (mén kě luó què)
门庭若市 (mén tíng ruò shì)
门外汉 (mén wài hàn)
扪心自问 (mén xīn zì wèn)
 
Sitemap
'

Page served in 0.014s