Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
10 Chengyu
漠不关心 (mò bù guān xīn)
默不作声 (mò bù zuò shēng)
莫测高深 (mò cè gāo shēn)
没齿不忘 (mò chǐ bù wàng)
莫名其妙 (mò míng qí miào)
默默无言 (mò mò wú yán)
莫逆之交 (mò nì zhī jiāo)
墨守成规 (mò shǒu chéng guī)
莫须有 (mò xū yǒu)
莫衷一是 (mò zhōng yī shì)
 
Sitemap
'

Page served in 0.013s