Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
9 Chengyu
目不交睫 (mù bù jiāo jié)
目不识丁 (mù bù shí dīng)
目不暇接 (mù bù xiá jiē)
目不转睛 (mù bù zhuǎn jīng)
目瞪口呆 (mù dèng kǒu dāi)
目空一切 (mù kōng yī qiè)
目无法纪 (mù wú fǎ jì)
木已成舟 (mù yǐ chéng zhōu)
目中无人 (mù zhōng wú rén)
 
Sitemap
'

Page served in 0.011s