Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
5 Chengyu
怒发冲冠 (nù fà chōng guān)
怒火中烧 (nù huǒ zhōng shāo)
怒目而视 (nù mù ér shì)
怒气冲冲 (nù qì chōng chōng)
怒形于色 (nù xíng yú sè)
 
Sitemap
'

Page served in 0.012s