Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
6 Chengyu
迫不得已 (pò bù dé yǐ)
迫不及待 (pò bù jí dài)
破除迷信 (pò chú mí xìn)
破釜沉舟 (pò fǔ chén zhōu)
破天荒 (pò tiān huāng)
迫在眉睫 (pò zài méi jié)
 
Sitemap
'

Page served in 0.013s