Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
12 Chengyu
奇耻大辱 (qí chǐ dà rǔ)
棋逢对手 (qí féng duì shǒu)
旗鼓相当 (qí gǔ xiāng dāng)
骑虎难下 (qí hǔ nán xià)
奇货可居 (qí huò kě jū)
旗开得胜 (qí kāi dé shèng)
奇谈怪论 (qí tán guài lùn)
齐头并进 (qí tóu bìng jìn)
齐心协力 (qí xīn xié lì)
奇形怪状 (qí xíng guài zhuàng)
旗帜鲜明 (qí zhì xiān míng)
奇装异服 (qí zhuāng yì fú)
 
Sitemap
'

Page served in 0.015s