Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
8 Chengyu
前车之鉴 (qián chē zhī jiàn)
前赴后继 (qián fù hòu jì)
前功尽弃 (qián gōng jìn qì)
钳口结舌 (qián kǒu jié shé)
黔驴技穷 (qián lǘ jì qióng)
前怕狼,后怕虎 (qián pà láng hòu pà hǔ)
潜移默化 (qián yí mò huà)
前因后果 (qián yīn hòu guǒ)
 
Sitemap
'

Page served in 0.011s