Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
6 Chengyu
情不自禁 (qíng bù zì jìn)
情人眼里出西施 (qíng rén yǎn lǐ chū xī shī)
晴天霹雳 (qíng tiān pī lì)
情同手足 (qíng tóng shǒu zú)
情投意合 (qíng tóu yì hé)
情意绵绵 (qíng yì mián mián)
 
Sitemap
'

Page served in 0.013s