Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
5 Chengyu
日薄西山 (rì bó xī shān)
日积月累 (rì jī yuè lěi)
日暮途穷 (rì mù tú qióng)
日新月异 (rì xīn yuè yì)
日以继夜 (rì yǐ jì yè)
 
Sitemap
'

Page served in 0.013s