Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
8 Chengyu
如出一辙 (rú chū yī zhé)
如法炮制 (rú fǎ páo zhì)
如火如荼 (rú huǒ rú tú)
如饥似渴 (rú jī sì kě)
如释重负 (rú shì zhòng fù)
如意算盘 (rú yì suàn pán)
如鱼得水 (rú yú dé shuǐ)
如愿以偿 (rú yuàn yǐ cháng)
 
Sitemap
'

Page served in 0.012s