Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
9 Chengyu
身败名裂 (shēn bài míng liè)
深仇大恨 (shēn chóu dà hèn)
深更半夜 (shēn gēng bàn yè)
深谋远虑 (shēn móu yuǎn lǜ)
深情厚谊 (shēn qíng hòu yì)
深入浅出 (shēn rù qiǎn chū)
深入人心 (shēn rù rén xīn)
深思熟虑 (shēn sī shú lǜ)
深恶痛绝 (shēn wù tòng jué)
 
Sitemap
'

Page served in 0.011s