Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
7 Chengyu
胜败乃兵家常事 (shèng bài nǎi bīng jiā cháng)
盛极一时 (shèng jí yī shí)
盛况空前 (shèng kuàng kōng qián)
盛名之下,其实难副 (shèng míng zhī xià qí shí nán fù)
盛气凌人 (shèng qì líng rén)
盛情难却 (shèng qíng nán què)
胜任愉快 (shèng rèn yú kuài)
 
Sitemap
'

Page served in 0.013s