Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
10 Chengyu
守财奴 (shǒu cái nú)
首当其冲 (shǒu dāng qí chōng)
守口如瓶 (shǒu kǒu rú píng)
手忙脚乱 (shǒu máng jiǎo luàn)
首屈一指 (shǒu qū yī zhǐ)
手无寸铁 (shǒu wú cùn tiě)
手舞足蹈 (shǒu wǔ zú dǎo)
守株待兔 (shǒu zhū dài tù)
手足无措 (shǒu zú wú cuò)
手足之情 (shǒu zú zhī qíng)
 
Sitemap
'

Page served in 0.013s