Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
7 Chengyu
水到渠成 (shuǐ dào qú chéng)
水落石出 (shuǐ luò shí chū)
水乳交融 (shuǐ rǔ jiāo róng)
水深火热 (shuǐ shēn huǒ rè)
水土不服 (shuǐ tǔ bù fú)
水泄不通 (shuǐ xiè bù tōng)
水中捞月 (shuǐ zhōng lāo yuè)
 
Sitemap
'

Page served in 0.019s