Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
8 Chengyu
死不瞑目 (sǐ bù míng mù)
死灰复燃 (sǐ huī fù rán)
死里逃生 (sǐ lǐ táo shēng)
死气沉沉 (sǐ qì chén chén)
死无对证 (sǐ wú duì zhèng)
死心塌地 (sǐ xīn tā dì)
死有余辜 (sǐ yǒu yú gū)
死于非命 (sǐ yú fēi mìng)
 
Sitemap
'

Page served in 0.018s