Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
6 Chengyu
四分五裂 (sì fēn wǔ liè)
四面八方 (sì miàn bā fāng)
四平八稳 (sì píng bā wěn)
似是而非 (sì shì ér fēi)
四通八达 (sì tōng bā dá)
肆无忌惮 (sì wú jì dàn)
 
Sitemap
'

Page served in 0.014s