Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
3 Chengyu
谈虎色变 (tán hǔ sè biàn)
谈天说地 (tán tiān shuō dì)
谈笑风生 (tán xiào fēng shēng)
 
Sitemap
'

Page served in 0.017s