Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
4 Chengyu
痛定思痛 (tòng dìng sī tòng)
痛改前非 (tòng gǎi qián fēi)
痛心疾首 (tòng xīn jí shǒu)
痛痒相关 (tòng yǎng xiāng guān)
 
Sitemap
'

Page served in 0.014s