Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
6 Chengyu
徒劳往返 (tú láo wǎng fǎn)
徒劳无功 (tú láo wú gōng)
图谋不轨 (tú móu bù guǐ)
图穷匕首见 (tú qióng bǐ shǒu xiàn)
徒有虚名 (tú yǒu xū míng)
涂脂抹粉 (tú zhī mǒ fěn)
 
Sitemap
'

Page served in 0.015s