Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
7 Chengyu
顽固不化 (wán gù bù huà)
完好无缺 (wán hǎo wú quē)
玩忽职守 (wán hū zhí shǒu)
玩火自焚 (wán huǒ zì fén)
完美无缺 (wán měi wú quē)
玩世不恭 (wán shì bù gōng)
玩物丧志 (wán wù sàng zhì)
 
Sitemap
'

Page served in 0.012s