Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
10 Chengyu
万变不离其宗 (wàn biàn bù lí qí zōng)
万古长青 (wàn gǔ cháng qīng)
万籁俱寂 (wàn lài jù jì)
万里长城 (wàn lǐ cháng chéng)
万里长征 (wàn lǐ cháng zhēng)
万全之计 (wàn quán zhī jì)
万事大吉 (wàn shì dà jí)
万无一失 (wàn wú yī shī)
万众一心 (wàn zhòng yī xīn)
万紫千红 (wàn zǐ qiān hóng)
 
Sitemap
'

Page served in 0.015s