Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
12 Chengyu
望尘莫及 (wàng chén mò jí)
忘恩负义 (wàng ēn fù yì)
望而生畏 (wàng ér shēng wèi)
望风而逃 (wàng fēng ér táo)
忘乎所以 (wàng hū suǒ yǐ)
忘年之交 (wàng nián zhī jiāo)
望文生义 (wàng wén shēng yì)
望眼欲穿 (wàng yǎn yù chuān)
望洋兴叹 (wàng yáng xīng tàn)
望子成龙 (wàng zǐ chéng lóng)
妄自菲薄 (wàng zì fěi bó)
妄自尊大 (wàng zì zūn dà)
 
Sitemap
'

Page served in 0.019s