Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
6 Chengyu
为非作歹 (wéi fēi zuò dǎi)
惟利是图 (wéi lì shì tú)
惟妙惟肖 (wéi miào wéi xiào)
惟命是听 (wéi mìng shì tīng)
为所欲为 (wéi suǒ yù wéi)
惟我独尊 (wéi wǒ dú zūn)
 
Sitemap
'

Page served in 0.013s