Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
7 Chengyu
五彩缤纷 (wǔ cǎi bīn fēn)
五谷丰登 (wǔ gǔ fēng dēng)
五光十色 (wǔ guāng shí sè)
五湖四海 (wǔ hú sì hǎi)
五花八门 (wǔ huā bā mén)
五体投地 (wǔ tǐ tóu dì)
五颜六色 (wǔ yán liù sè)
 
Sitemap
'

Page served in 0.013s