Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
4 Chengyu
相反相成 (xiāng fǎn xiāng chéng)
相提并论 (xiāng tí bìng lùn)
相形见绌 (xiāng xíng jiàn chù)
相依为命 (xiāng yī wéi mìng)
 
Sitemap
'

Page served in 0.018s