Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
5 Chengyu
仪表堂堂 (yí biǎo táng táng)
遗臭万年 (yí chòu wàn nián)
移风易俗 (yí fēng yì sú)
贻害无穷 (yí hài wú qióng)
贻笑大方 (yí xiào dà fāng)
 
Sitemap
'

Page served in 0.015s