Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
3 Chengyu
鹦鹉学舌 (yīng wǔ xué shé)
英雄无用武之地 (yīng xióng wú yòng wǔ zhī dì)
应有尽有 (yīng yǒu jìn yǒu)
 
Sitemap
'

Page served in 0.014s