Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
5 Chengyu
由来已久 (yóu lái yǐ jiǔ)
油腔滑调 (yóu qiāng huá diào)
游手好闲 (yóu shǒu hào xián)
游移不定 (yóu yí bù dìng)
犹豫不决 (yóu yù bù jué)
 
Sitemap
'

Page served in 0.014s