Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
5 Chengyu
争分夺秒 (zhēng fēn duó miǎo)
争权夺利 (zhēng quán duó lì)
峥嵘岁月 (zhēng róng suì yuè)
争先恐后 (zhēng xiān kǒng hòu)
蒸蒸日上 (zhēng zhēng rì shàng)
 
Sitemap
'

Page served in 0.014s