Im Wörterbuch In Website suchen
China Club
Schon jetzt
über 50000
Mitglieder!
Ausdrücke
(Schriftzeichen oder Pinyin)
     
9 Chengyu
知法犯法 (zhī fǎ fàn fǎ)
支离破碎 (zhī lí pò suì)
知难而进 (zhī nán ér jìn)
知难而退 (zhī nán ér tuì)
知人善任 (zhī rén shàn rèn)
支吾其词 (zhī wū qí cí)
只言片语 (zhī yán piàn yǔ)
知子莫若父 (zhī zǐ mò ruò fù)
只字不提 (zhī zì bù tí)
 
Sitemap
'

Page served in 0.011s